16. Maj 2022
PL EN DE
Biuro kwater

Karta rabatowaOpis programu | Formularz zgłoszeniowy | Lista obiektów

Regulamin Programu Rabat BK
1.Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Rabat BK, które Uczestnik akceptuje, przystępując do Programu.
2.Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:
2.1Organizator -P.H.U. "Dynamico"- Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe „Dynamico" z siedzibą w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 47A.
2.2Uczestnik - uczestnik Programu Rabat BK, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie Rabat BK przystąpił do Programu oraz otrzymał i podpisał Kartę Rabat BK.
2.3 Karta Rabat BK - karta wydawana Uczestnikowi Programu służąca do identyfikacji Uczestnika.
2.4 Partner - lokale, punkty, obiekty handlowo-usługowe podane w wykazie oferujące Uczestnikom towary lub usługi w ramach Programu.
3.Program Rabat BK prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Program Rabat BK ma na celu obniżenie wydatków poprzez udzielanie rabatu w wysokości 5% wszystkim Uczestnikom, którzy dokonują zakupu towarów lub usług w punktach Partnerskich objętych programem Rabat BK wymienionych w wykazie na stronie internetowej: www.biurokwater.pl.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia w każdym czasie poszczególnych Partnerów z Programu Rabat BK na stałe lub czasowo.
6. Uczestnikami Programu Rabat BK mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy posiadający taki adres.
7.Warunkiem przystąpienia do Programu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty za kartę w wysokości 20 zł na rachunek bankowy BGŻ S.A.O/ w Międzyzdrojach o numerze: 18 2030 0045 1110 0000 0054 9480 tytułem :zapłata za kartę.
8.Karta Rabat BK upowaĹźnia jej posiadacza oraz osoby mu towarzyszące do otrzymywania zniżek w postaci 5% rabatu przy jednorazowej wartości zamówienia lub usługi nie mniejszej niż 50zł we wszystkich punktach handlowych i usługowych wymienionych na stronie internetowej WWW.biurokwater.pl
9.Uczestnik ma obowiązek poinformować Partnera przed złożeniem zamówienia że posiada Kartę Rabat BK i ubiega się o zniżkę wynikającą z Programu w wysokości 5% rabatu.
10.Partner zobowiązany jest do pomniejszenia rachunku Uczestnika od łącznej kwoty zamówienia o 5%.
11.Nieniejsza karta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową ,nie może służyć jako środek płatniczy.
12.Zabrania się pod rygorem unieważnienia karty przekazywania jej osobom trzecim.
13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby w formularzu zgłoszeniowym.
14.Uczestnik, przystępując do Programu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby realizacji Programu oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
15.Udział w Programie i podanie danych osobowych uczestnika związanych z udziałem jest dobrowolne.
16.Administratorem danych osobowych Uczestnika zawartych w Formularzu Uczestnika jest Organizator.
17.Organizator będzie przetwarzać podane przez Uczestnika dane osobowe zawarte w Formularzu Uczestnika i objęte zgodą Uczestnika na przetwarzanie danych dla celów realizacji Programu Rabat BK , w tym moĹźe udostępniać je Partnerom współpracującym z Organizatorem w Programie Rabat BK. Ponadto, Organizator może przetwarzać dane osobowe także w przyszłości dla celów marketingowych dotyczących własnych produktów i usług, a także udostępniać je Partnerom, podmiotom współdziałającym z Organizatorem w organizowaniu akcji promocyjnych i marketingowych, jak również dokonywać innych operacji na danych w zakresie objętym zgodą.
18. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Programie.
19. Wydana Uczestnikowi karta Rabat BK pozostaje własnością P.H.U „Dynamico".
20.W przypadku odmowy udzielenia rabatu przez Partnera-punkt handlowy lub usługowy ,który znajduje się w wykazie ,Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe straty lub szkody wobec Uczestnika Programu Rabat BK .Wszelkie zobowiązania i skutki za nieudzielanie rabatu Uczestnikowi przejmuje na siebie Partner, lecz powtarzające się odmowy udzielania rabatów Uczestnikom spowoduje usunięcie danego Partnera z programu Rabat BK ze skutkiem natychmiastowym.
21.Organizator programu ma prawo wykluczyć z programu Uczestnika bądź Partnera-obiekt handlowo-usługowy ,który nie stosuje się do powyższego regulaminu.
22.Termin ważności Karty oraz Programu Rabat BK Organizator ustala do 31.12.2010 roku ,Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ważności Kart i Programu oraz zobowiązuje się do podania nowego terminu na stronie internetowej:www.BiuroKwater.pl.
23.Wszelkie skargi i zażalenia odnośnie funkcjonowania programu Rabat BK proszę kierować na adres e-mail: karta@biurokwater.pl
24.Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia Formularza Uczestnika oraz zmiany danych osobowych podanych w Formularzu.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza z wadliwego działania systemu informatycznego Uczestnika.
27.Wprzypadku rezygnacji z udziału w Programie Rabat BK przez Uczestnika nie przysługuje mu zwrot wydatków poniesionych w celu otrzymania Karty Rabat BK ani żadne odszkodowanie z tego tytułu.
28.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie w czasie trwania Programu Rabat BK. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na www.BiuroKwater.pl.
29.Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu Rabat BK w każdym czasie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na www.BiuroKwater.pl .Uczestnikom programu nie przysługuje zwrot za zapłaconą kartę ani odszkodowanie z tego tytułu.
30. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązał związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Programu Rabat BK.

 

 

 Warto zobaczyć !
Serdecznie zapraszamy Państwa przez cały rok na komfortowy wypoczynek do...
Zapraszamy do pokoi gościnnych MARINKA ,dom położony jest w spokojnej...
Serdecznie zapraszamy do naszego nowo wybudowanego domu gościnnego...
 Okazja !
Zapraszamy Państwa serdecznie do Domu Gościnnego "Amberek" w...
Zapraszamy do naszej Willi.

Oferujemy państwu...
Pokoje u Asi !!!
Oferujemy Państwu Nocleg- pokoje są 2, 3 lub 4...